Máy Công Cụ

Language English   Language Vietnam   

Máy công cụ bao gồm CNC, Tiện, máy cắt, máy mài, máy chấn, máy đột, máy cắt dây,máy phay, máy tiện sủ dụng trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hay các nhà gia công cá thể, máy công cụ còn đươc gọi là máy mẹ, máy công cụ một phương tiên cần thiết không thể thiếu của các nhà sản xuất, xí nghiệp, gia công cơ khí v.v...

Máy uốn thép Máy doa Máy cắt
Máy Khoan Máy Mài Máy tiện
Máy phay Máy chấn Máy đột dập
Máy chuyên dụng    
Undefined

There is currently no content classified with this term.