Máy mài phẳng cơ

Language English   Language Vietnam   

Máy mài phẳng cơ, máy công cụ, nhóm gia công cắt gọt, máy công cụ cơ

Undefined

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1640TD

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1640td-0.jpg" alt="ESG_1640TD" /></p>
<p><b>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" width="56%">
<p align="center"><b>KIỂU</b></p>
</td>
<td width="43%">
<p align="center"><b>ESG-1640TD</b></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2" width="56%">Kích thước bàn</td>
<td width="43%">
<p align="center">406x1020mm</p>
</td></tr></tbody></table>2072514206

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-2040TD

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-2040td-0.jpg" alt="ESG_2040TD" /></p>
<p><b>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" width="56%">
<p align="center"><b>KIỂU</b></p>
</td>
<td width="43%">
<p align="center"><b>ESG-2040TD</b></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2" width="56%">Kích thước bàn</td>
<td width="43%">
<p align="center">506x1020mm</p>
</td></tr></tbody></table>1646151161

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-618ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-618asdii-0.jpg" alt="ESG_818ASDII" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-818ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-818asdii-0.jpg" alt="ESG_818ASDII" /></p>
<p><b>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" width="56%">
<p align="center"><b>KIỂU</b></p>
</td>
<td width="43%">
<p align="center"><b>ESG-818ASDII</b></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2" width="56%">Kích thước bàn</td>
<td width="43%">
<p align="center">203x460mm</p>
</td></tr></tbody></table>505510677

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1020ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1020asdii-0.jpg" alt="ESG_1020ASDII" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1224ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1224asdii-0.jpg" alt="ESG_1224ASDII" /></p>
<p><b>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" width="56%">
<p align="center"><b>KIỂU</b></p>
</td>
<td width="43%">
<p align="center"><b>ESG-1224ASDII</b></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2" width="56%">Kích thước bàn</td>
<td width="43%">
<p align="center">300x600mm</p>
</td></tr></tbody></table>1693023279

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1228ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1228asdii-0.jpg" alt="ESG_1228ASDII" /></p>
<p><b>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</b></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2" width="56%">
<p align="center"><b>KIỂU</b></p>
</td>
<td width="43%">
<p align="center"><b>ESG-1228ASDII</b></p>
</td>
</tr><tr><td colspan="2" width="56%">Kích thước bàn</td>
<td width="43%">
<p align="center">305x712mm</p>
</td></tr></tbody></table>1255288076

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1232ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1232asdii-0.jpg" alt="ESG_1232ASDII" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1236ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1236asdii-0.jpg" alt="1236ASDII" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1632ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1632asdii-0.jpg" alt="ESG_1632ASDII" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TỰ ĐỘNG HOÁ CHÍNH XÁC CAO ESG-1640ASDII

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/may-mai-phang-tu-dong-hoa-chinh-xac-cao-esg-1640asdii-0.jpg" alt="1640ASDII" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TRỤC NGANG EQG-800

<p><img width="326" height="306" src="/images/content/may-mai-phang-truc-ngang-eqg-800-0.png" alt="EQG-800A" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TRỤC NGANG CHS-500A

<p><img width="326" height="304" src="/images/content/may-mai-phang-truc-ngang-chs-500a-0.jpg" alt="CHS-500~600" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ MÁY MÀI PHẲNG TRỤC NGANG CHS-600A

<p><img width="326" height="304" src="/images/content/may-mai-phang-truc-ngang-chs-600a-0.jpg" alt="CHS-500~600" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ BÀN XOAY THUỶ TĨNH CHS-160T

<p><img width="326" height="270" src="/images/content/ban-xoay-thuy-tinh-chs-160t-0.jpg" alt="CHS-160~A" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ BÀN XOAY THUỶ TĨNH CHS-200T

<p><img width="326" height="270" src="/images/content/ban-xoay-thuy-tinh-chs-200t-0.jpg" alt="CHS-160~A" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ BÀN XOAY THUỶ TĨNH CHS-250TE

<p><img width="326" height="270" src="/images/content/ban-xoay-thuy-tinh-chs-250te-0.jpg" alt="CHS-160~A" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ BÀN XOAY THUỶ TĨNH CHS-360TE

<p><img width="326" height="270" src="/images/content/ban-xoay-thuy-tinh-chs-360te-0.jpg" alt="CHS-160~A" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ BÀN XOAY THUỶ TĨNH CHS-500TE

<p><img width="326" height="270" src="/images/content/ban-xoay-thuy-tinh-chs-500te-0.jpg" alt="CHS-160~A" /></p>...

Máy Mài Phẳng Cơ BÀN XOAY THUỶ TĨNH CHS-600TE

<p><img width="326" height="270" src="/images/content/ban-xoay-thuy-tinh-chs-600te-0.jpg" alt="CHS-160~A" /></p>...

Trang

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...