Máy phay cơ

Language English   Language Vietnam   

Máy phay cơ, máy công cụ, nhóm gia công cắt gọt

Undefined

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG NAMSUN NSM-V

<p><img width="326" height="259" src="/images/content/may-phay-dung-namsun-0.png" alt="NSM-V" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY NGANG NAMSUN NSM-H

<p><img width="326" height="344" src="/images/content/may-phay-ngang-namsun-0.png" alt="NSM-H" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG NAMSUN NSM-A

<p><img width="326" height="472" src="/images/content/may-phay-dung-namsun-0.png" alt="NSM-A" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG- NGANG HỔN HỢP NAMSUN NSM-T

<p><img width="326" height="483" src="/images/content/may-phay-dung-ngang-hon-hop-namsun-0.png" alt="NSM-T" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG PF-4VS 3 HP

<p><img width="323" height="472" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="4VS" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG PF-3VS 3 HP

<p><img width="312" height="467" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="PF-3VS" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG PF-5S 5HP

<p><img width="312" height="520" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="5S" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG PF-4S 3 HP

<p><img width="326" height="462" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="4S" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG PF-3S 3 HP

<p><img width="292" height="469" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="3S" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG PF-2S 3 HP

<p><img width="325" height="465" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="2S" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY ĐỨNG PAOFONG

<p><img width="300" height="471" src="/images/content/may-phay-dung-paofong-0.png" alt="2VS" /></p>...

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM700

<p><img width="326" height="362" src="/images/content/may-phay-denver-dm700-0.jpg" alt="DM-700" /></p>
<p>
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                                              &amp;nbsp</strong></p>
1792805132

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM150

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm150-0.jpg" alt="DM-150" /></p>
<p>
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                                              &amp;nbsp</strong></p>
1733789144

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM160

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm160-0.jpg" alt="DM-150" /></p>
<p>
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                                              &amp;nbsp</strong></p>
1758322333

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM180

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm180-0.jpg" alt="DM-150" /></p>
<p>
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                                              &amp;nbsp</strong></p>
1031886495

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM186

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm186-0.jpg" alt="DM-150" /></p>
<p>
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                                              &amp;nbsp</strong></p>
1200840943

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM4V

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm4v-0.jpg" alt="DM-4V4VS5V5VS-1" /></p>
<p class="c1">
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                             </strong> Đơn vị: mm / inch
</p>
1015862312

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM4VS

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm4vs-0.jpg" alt="DM-4V4VS5V5VS-1" /></p>
<p class="c1">
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                             </strong> Đơn vị: mm / inch
</p>
1163519207

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM5V

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm5v-0.jpg" alt="DM-4V4VS5V5VS-1" /></p>
<p class="c1">
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                             </strong> Đơn vị: mm / inch
</p>
472455530

Máy Phay Cơ MÁY PHAY DENVER DM5VS

<p><img width="326" height="407" src="/images/content/may-phay-denver-dm5vs-0.jpg" alt="DM-4V4VS5V5VS-1" /></p>
<p class="c1">
  <strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT                                                             </strong> Đơn vị: mm / inch
</p>
567130710

Trang

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...