Phụ tùng Chính

Language English   Language Vietnam   

Phụ tùng Chính, phụ tùng máy công cụ, thiết bị máy công cụ, phụ tùng

Undefined

Phụ Tùng Thông Dụng ĐẦU KẸP KIỂU SK collet ER

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-kep-kieu-sk-collet-er-0.jpg" alt="c16_001" /></p>...

Phụ Tùng Thông Dụng ĐẦU KẸP KIỂU MT, R-8, NT collet OZ-25

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-kep-kieu-mt-r-8-nt-collet-oz-25-0.jpg" alt="c18_001" /></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/dau-kep-kieu-mt-r-8-nt-collet-oz-25-1.jpg" width="614" height="427" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/223.jpg"><img alt="2" src="/images/content/dau-kep-kieu-mt-r-8-nt-collet-oz-25-2.jpg" width="561" height="545" /><img alt="3" src="/images/content/dau-kep-kieu-mt-r-8-nt-collet-oz-25-3.jpg" width="528" height="220" /></a></p>
60072226

Phụ Tùng Thông Dụng Collet Dạng Thẳng

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/collet-dang-thang-0.jpg" alt="c27_001" /></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/collet-dang-thang-1.jpg" width="618" height="569" /><img alt="2" src="/images/content/collet-dang-thang-2.jpg" width="615" height="434" /><img alt="3" src="/images/content/collet-dang-thang-3.jpg" width="618" height="394" /></p>
643232657

Phụ Tùng Thông Dụng ĐẦU DAO PHAY MẶT KIỂU NT

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-dao-phay-mat-kieu-nt-0.jpg" alt="c33_001" /></p>...

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu Dao Gắn Chuôi Côn

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-dao-gan-chuoi-con-0.jpg" alt="c34_001" /></p>
<p><img alt="c34_001_1" src="/images/content/dau-dao-gan-chuoi-con-1.jpg" width="291" height="221" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/c34_001_2.jpg"><img alt="c34_001_2" src="/images/content/dau-dao-gan-chuoi-con-2.jpg" width="291" height="221" /></a></p>
1696479594

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu NT gắn Đầu Khoan

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-nt-gan-dau-khoan-0.jpg" alt="c34_002" /></p>
<p><img alt="c34_002_1" src="/images/content/dau-nt-gan-dau-khoan-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/130.jpg"><img alt="1" src="/images/content/dau-nt-gan-dau-khoan-2.jpg" width="617" height="291" /></a></p>
301594263

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu BT Có Dầu Bôi Trơn

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-bt-co-dau-boi-tron-0.jpg" alt="c35_002" /></p>
<p><img alt="c35_002_1" src="/images/content/dau-bt-co-dau-boi-tron-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/c35_002_2.jpg"><img alt="c35_002_2" src="/images/content/dau-bt-co-dau-boi-tron-2.jpg" width="415" height="315" /><img alt="1" src="/images/content/dau-bt-co-dau-boi-tron-3.jpg" width="620" height="434" /></a></p>
680879596

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu Dao BT Gắn Phay Mặt

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-phay-mat-0.jpg" alt="c36_001" /></p>
<p><img alt="c36_001_1" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-phay-mat-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/132.jpg"><img alt="1" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-phay-mat-2.jpg" width="618" height="603" /><img alt="2" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-phay-mat-3.jpg" width="614" height="612" /></a></p>
1725348720

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu BT Gắn Mũi Khoan

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-bt-gan-mui-khoan-0.jpg" alt="c37_002" /></p>
<p><img alt="a" src="/images/content/dau-bt-gan-mui-khoan-1.jpg" width="619" height="367" /></p>
1657867656

Phụ Tùng Thông Dụng Đuôi Chuột

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/duoi-chuot-0.jpg" alt="c40_001" /></p>
<p><img alt="b" src="/images/content/duoi-chuot-1.jpg" width="619" height="452" /></p>
973157018

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu Nối Dạng HSK

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-noi-dang-hsk-0.jpg" alt="c49_001" /></p>
<p><img alt="c49_001_1" src="/images/content/dau-noi-dang-hsk-1.jpg" width="291" height="221" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/c49_001_3.jpg"><img alt="c49_001_3" src="/images/content/dau-noi-dang-hsk-2.jpg" width="291" height="221" /></a></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/dau-noi-dang-hsk-3.jpg" width="618" height="494" /></p>
1761052193

Phụ Tùng Thông Dụng BẦU KẸP MŨI KHOAN

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/bau-kep-mui-khoan-0.jpg" alt="c60_001" /></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/bau-kep-mui-khoan-1.jpg" width="621" height="579" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/228.jpg"><img alt="2" src="/images/content/bau-kep-mui-khoan-2.jpg" width="619" height="437" /></a></p>
1332143526

Phụ Tùng Thông Dụng BẦU KẸP MŨI KHOAN KIỂU G

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/bau-kep-mui-khoan-kieu-g-0.jpg" alt="c62_001" /></p>
<p><img alt="a" src="/images/content/bau-kep-mui-khoan-kieu-g-1.jpg" width="617" height="552" /></p>
590569154

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu Dao Doa Điều Chỉnh

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-dao-doa-dieu-chinh-0.jpg" alt="c69_001" /></p>...

Phụ Tùng Thông Dụng Bộ Đầu Dao Doa VBH

<p><img width="326" height="315" src="/images/content/bo-dau-dao-doa-vbh-0.jpg" alt="VBH-102~1121" /></p>
<p><img alt="c73_001_1" src="/images/content/bo-dau-dao-doa-vbh-1.jpg" width="291" height="221" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/c73_001_2.jpg"><img alt="c73_001_2" src="/images/content/bo-dau-dao-doa-vbh-2.jpg" width="291" height="221" /></a></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/bo-dau-dao-doa-vbh-3.jpg" width="619" height="609" /></p>
708935828

Phụ Tùng Thông Dụng THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ GỐC

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/thiet-bi-xac-dinh-toa-do-goc-0.jpg" alt="c77_003" /></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/thiet-bi-xac-dinh-toa-do-goc-1.jpg" width="532" height="226" /></p>
<p><img alt="2" src="/images/content/thiet-bi-xac-dinh-toa-do-goc-2.jpg" width="540" height="319" /></p>
2089116844

Phụ Tùng Thông Dụng THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ GỐC Z

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/thiet-bi-xac-dinh-toa-do-goc-z-0.jpg" alt="c78_002" /></p>
<p><img alt="Capture" src="/images/content/thiet-bi-xac-dinh-toa-do-goc-z-1.jpg" width="746" height="245" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/138.jpg"><img alt="1" src="/images/content/thiet-bi-xac-dinh-toa-do-goc-z-2.jpg" width="617" height="319" /></a></p>
239009286

Phụ Tùng Thông Dụng THIẾT BỊ SET GỐC DAO

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/thiet-bi-set-goc-dao-0.jpg" alt="c78_003" /></p>
<p><img alt="HP-50EM-2" src="/images/content/thiet-bi-set-goc-dao-1.jpg" width="546" height="633" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/a9.jpg"><img alt="a" src="/images/content/thiet-bi-set-goc-dao-2.jpg" width="616" height="365" /></a></p>
889303757

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu Dao BT gắn Mũi Taro

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-mui-taro-0.jpg" alt="c82_001" /></p>
<p><img alt="c82_001_1" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-mui-taro-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/Capture6.jpg"><img alt="Capture" src="/images/content/dau-dao-bt-gan-mui-taro-2.jpg" width="618" height="360" /></a></p>
735333589

Phụ Tùng Thông Dụng Đầu nối Taro

<p><img width="326" height="373" src="/images/content/dau-noi-taro-0.jpg" alt="TC312B-820B1" /></p>
<p><img alt="c86_001" src="/images/content/dau-noi-taro-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/139.jpg"><img alt="1" src="/images/content/dau-noi-taro-2.jpg" width="620" height="531" /><img alt="2" src="/images/content/dau-noi-taro-3.jpg" width="616" height="375" /></a></p>
428504084

Trang

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...