Phụ tùng máy tiện

Language English   Language Vietnam   

Phụ tùng máy tiện, phụ tùng máy công cụ, phu kiện máy công cụ

Undefined

Phụ Tùng Máy Tiện Đầu Chống Tâm Xoay VLC-212

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-chong-tam-xoay-vlc-212-0.jpg" alt="e1_002" /></p>
<p><img alt="e1_002_1" src="/images/content/dau-chong-tam-xoay-vlc-212-1.jpg" width="415" height="315" /><img alt="1" src="/images/content/dau-chong-tam-xoay-vlc-212-2.jpg" width="679" height="426" /></p>
1002139894

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU CHỐNG TÂM XOAY NC CAO TỐC VLC-MT&#8230;A

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-chong-tam-xoay-nc-cao-toc-vlc-mt-8230-a-0.jpg" alt="e2_001" /></p>...

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU CHỐNG TÂM DÙ

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-chong-tam-du-0.jpg" alt="e4_001" /></p>
<p><img alt="e4_001_1" src="/images/content/dau-chong-tam-du-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/Capture2.jpg"><img alt="Capture" src="/images/content/dau-chong-tam-du-2.jpg" width="558" height="540" /></a></p>
480629568

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU CHỐNG TÂM CỐ ĐỊNH

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-chong-tam-co-dinh-0.jpg" alt="e4_002" /></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/dau-chong-tam-co-dinh-1.jpg" width="779" height="416" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/213.jpg"><img alt="2" src="/images/content/dau-chong-tam-co-dinh-2.jpg" width="555" height="365" /></a></p>
892123503

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU CHỐNG TÂM DẪN ĐỘNG (các mũi thay thế)

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-chong-tam-dan-dong-cac-mui-thay-the-0.jpg" alt="e4_004" /></p>
<p><img alt="3" src="/images/content/dau-chong-tam-dan-dong-cac-mui-thay-the-1.jpg" width="552" height="159" /></p>
1121719037

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm cặp 3 chấu tự định tâm cao VSC

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/mam-cap-3-chau-tu-dinh-tam-cao-vsc-0.jpg" alt="e5_001" /></p>
<p><img alt="e5_001_1" src="/images/content/mam-cap-3-chau-tu-dinh-tam-cao-vsc-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/116.jpg"><img alt="1" src="/images/content/mam-cap-3-chau-tu-dinh-tam-cao-vsc-2.jpg" width="551" height="516" /></a></p>
1433861161

Phụ Tùng Máy Tiện MÂM CẶP 4 CHẤU TỰ ĐỊNH TÂM

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/mam-cap-4-chau-tu-dinh-tam-0.jpg" alt="e5_002" /></p>
<p><img alt="e5_002_1" src="/images/content/mam-cap-4-chau-tu-dinh-tam-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/214.jpg"><img alt="2" src="/images/content/mam-cap-4-chau-tu-dinh-tam-2.jpg" width="552" height="285" /></a></p>
1948292683

Phụ Tùng Máy Tiện MÂM CẶP 2 CHẤU LỖ THÔNG SUỐT

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/mam-cap-2-chau-lo-thong-suot-0.jpg" alt="e13_001" /></p>
<p><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/e13_001_1.jpg"></a><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/39.jpg"><img alt="3" src="/images/content/mam-cap-2-chau-lo-thong-suot-1.jpg" width="621" height="499" /><img alt="e13_001_1" src="/images/content/mam-cap-2-chau-lo-thong-suot-2.jpg" width="415" height="315" /></a></p>
1390594648

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU KẸP DAO MÁY TIỆN CNC

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-kep-dao-may-tien-cnc-0.jpg" alt="e28_001" /></p>
<p><img alt="4" src="/images/content/dau-kep-dao-may-tien-cnc-1.jpg" width="630" height="481" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/52.jpg"><img alt="5" src="/images/content/dau-kep-dao-may-tien-cnc-2.jpg" width="525" height="365" /> </a></p>
1053234306

Phụ Tùng Máy Tiện ĐÀI KẸP DAO THAY NHANH

<p><img width="326" height="154" src="/images/content/dai-kep-dao-thay-nhanh-0.jpg" alt="Capture" /></p>
<p><img alt="1" src="/images/content/dai-kep-dao-thay-nhanh-1.jpg" width="542" height="349" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/310.jpg"><img alt="3" src="/images/content/dai-kep-dao-thay-nhanh-2.jpg" width="577" height="467" /><img alt="4" src="/images/content/dai-kep-dao-thay-nhanh-3.jpg" width="578" height="470" />V</a>TP</p>
1243298109

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU MÀI TRÊN MÁY TIỆN

<p><img width="326" height="247" src="/images/content/dau-mai-tren-may-tien-0.jpg" alt="e21_001" /></p>
<p><img alt="e22_001_1" src="/images/content/dau-mai-tren-may-tien-1.jpg" width="415" height="315" /><a href="vinamachines.com/wp-content/uploads/2014/04/118.jpg"><img alt="1" src="/images/content/dau-mai-tren-may-tien-2.jpg" width="581" height="404" /><img alt="2" src="/images/content/dau-mai-tren-may-tien-3.jpg" width="291" height="122" /></a></p>
944748689

Phụ Tùng Máy Tiện ĐẦU KẸP KIỂU NT collet ER

<p><img width="326" height="262" src="/images/content/dau-kep-kieu-nt-collet-er-0.jpg" alt="v101" /></p>
<p><img alt="Capture" src="/images/content/dau-kep-kieu-nt-collet-er-1.jpg" width="338" height="272" /><img alt="a" src="/images/content/dau-kep-kieu-nt-collet-er-2.jpg" width="623" height="607" /><img alt="b" src="/images/content/dau-kep-kieu-nt-collet-er-3.jpg" width="635" height="468" /><img alt="c" src="/images/content/dau-kep-kieu-nt-collet-er-4.jpg" width="623" height="433" /></p>
246313030

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực TF3B-5A4, TF3B-6A5, TF3B-8A5, TF3B-8A6, TF3B-10A6, TF3B-10A8, TF3B-12A8

<p><img width="326" height="232" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="TF-3BA" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> </td>
<td width="6"> </td>
<td>
<p> <b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>1785809653

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực TF3B

<p><img width="326" height="227" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="TF3B" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<p>  <b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>2041506807

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực TF3C-6A5, TF3C-8A6, TF3X-10A8, TF3X-12A8, TF3X-12A11

<p><img width="326" height="132" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="TF-3CA" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<p> <b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>1527875801

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực TF2B

<p><img width="326" height="130" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="TF2B" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<p> <b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>1559855562

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực TF4B-6A5, TF4B-8A5, TF4B-8A6, TF4B-10A6, TF4B-10A8, TF4B-12A8, TF4B-15A8, TF4B-15A11

<p><img width="326" height="131" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="TF-4BA" /></p>...

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực V-206, V-208, V-210, V-212, V-215, V-218, V-221, V-224

<p><img width="326" height="144" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="V" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<p><b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>593694369

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực V-206A5, V-208A5, V-208A6, V-210A6, V-210A8, V-212A8, V-215A8

<p><img width="326" height="136" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="VA-SERIES" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<p>  <b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>13767421

Phụ Tùng Máy Tiện Mâm Cặp Thủy Lực VT-206, VT-208, VT-210, VT-212, VT-215

<p><img width="326" height="115" src="/images/content/mam-cap-thuy-luc-0.jpg" alt="VT SERIES" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="50%">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>
<p><b>SPECIFICATIONS</b></p>
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>703864546

Trang

Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...